Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Bespovratna sredstva za poduzetnike

Objavljen plan objave natječaja za 2023. godinu

Datum objave: 12. siječanj 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK), te za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu.

Plan objave natječaja za program Konkurentnost i kohezija usmjeren na poduzetnike za 2023. godinu:

Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije  i programa međunarodne suradnje

Ciljevi poziva: Poticanje međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje. Povećana kvantiteta i kvaliteta istraživanja i povećana održivost IRI ulaganja poslovnog sektora kroz jaču sinergiju programa Unije

Kratki opis aktivnosti: Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 500.000 €

Indikativni intenzitet potpore: do 50%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.11.2023. – 15.3.2024.Inovacijski vaučeri

Ciljevi poziva: Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja

Kratki opis aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214 €

Indikativni intenzitet potpore: do 60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.5.2023. – 15.5.2028.Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu

Ciljevi poziva: Povećana inovativnost poduzeća i njihova uključenost u globalne lance vrijednosti

Kratki opis aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.448.360 €

Indikativni intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.10.2023. – 30.3.2024.


Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva  i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3

Ciljevi poziva: Povećan broj novoosnovanih poduzeća; Povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika

Kratki opis aktivnosti: Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.077.000 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% - 75%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.11.2023. – 15.11.2024.


Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa

Ciljevi poziva: Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

Kratki opis aktivnosti: Uvođenje normi i standarda u poduzeća, certificiranje proizvoda

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 19.978.350 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% - 60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.9.2023. – 30.6.2027.


Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja  u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije

Ciljevi poziva: Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika  međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

Kratki opis aktivnosti: Izrada studija i analiza, sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 29.779.050 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% - 60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.9.2023. – 30.6.2027.

Detaljan raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. za 2023. godinu možete pronaći ovdje.

 

Plan objave natječaja za Integrirani teritorijalni program usmjeren na poduzetnike za 2023. godinu:

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska

Ciljevi poziva: Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske - dostava projektnih prijedloga strateških partnerstva za inovacije (u modalitetu privremenog poziva sa zasebnim lotovima za PH, SH i JH)

Kratki opis aktivnosti: Prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja:

- troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu; troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta; troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi; troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt; dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta; troškovi studije izvedivosti.

Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu:

- troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Poduzetnici (nositelj konzorcija - velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 128.000.000 €

Indikativni intenzitet potpore: 25% - 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.6.2023. – 30.9.2024.


Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska

Ciljevi poziva: Jačanje inovacijskih klastera u svrhu poticanja umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti, komercijalizacije inovacija i internacionalizacije.

Kratki opis aktivnosti: Operativne potpore za inovacijske klastere, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Pravni subjekti koji vode inovacijske klastere (organizacije klastera)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.000.000 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% - 65% (za potpore sukladno GBER-u) i 85% za de minimis potpore

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.6.2023. – 30.9.2025.


Javni poziv za iskaz interesa za pružanje usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska

Ciljevi poziva: Podrška startup tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije - Mapiranje pružatelja usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima za industrijsku tranziciju.

Kratki opis aktivnosti: n/p s obzirom da se radi o mapiranju pružatelja usluga MSP-ovima

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Pravni subjekti koji mogu pružiti usluge digitalizacije i napredne usluge MSP-ovima

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: n/p

Indikativni intenzitet potpore: n/p

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.6.2023. – 29.9.2023.


De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska

Ciljevi poziva: Poticanje tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava

Kratki opis aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi u MSP-ovima, razvoj i internacionalizacija poslovanja MSP-ova, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Poduzetnici početnici (Startup tvrtke) i mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000 €

Indikativni intenzitet potpore: 90%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 29.12.2023. – 29.3.2024.


ESIF Mali zajmovi za industrijsku tranziciju (HAMAG-BICRO)

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska

Ciljevi poziva: Poticanje proizvodnih investicija putem razvojnih zajmova manje vrijednosti s uvjetnim bespovratnim dijelom (otpis glavnice za zelenu i digitalnu tranziciju samo za investicijske zajmove)

Kratki opis aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Mikro, mala i srednja poduzeća (identificirani kao dionici regionalnih lanaca vrijednosti)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000 €

Ukoliko se želite educirati u području EU fondova, u veljači nova grupa ONLINE edukacije: STRUČNJAK ZA EU FONDOVE, bazirana na primjerima iz prakse i u skladu s novim pravilima i procedurama.

 

Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskoj tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Istarska županija

Ciljevi poziva: Program ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova ima za cilj poboljšati efikasnost proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način a sve u kontekstu prelaska na emisijski neutralno gospodarstvo. Rezultati provedenih aktivnosti biti će smanjivanje proizvodnje energije po jedinici proizvoda te smanjivanje emisije CO2 i sporadično zaštita okoliša odnosno zdravlja ljudi.

Kratki opis aktivnosti: Ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova s ciljem poboljšanja efikasnosti proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način. Ulaganja u inovacije vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju, razvoj novih proizvoda i poboljšanje proizvodnih procesa, razvoj patenata, digitalizacija poslovanja, razvoj i ulaganje u OIE i dr.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP-ovi s prihvatljivog područja i s prihvatljivim aktivnostima

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 9.500.000 €

Indikativni intenzitet potpore: TBD

Indikativni datum početka i završetka poziva: 12.12.2023. – 12.12.2025.

Detaljan raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. za 2023. godinu možete pronaći ovdje.

Ministarstvo ističe da indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. 

 

Svi zainteresirani poduzetnici za neki od nabrojenih poziva za više informacija mogu se javiti na [email protected] ili [email protected].

 

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje