Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Kada nastupa zastara, što je apsolutna zastara ovrhe, što je e-Ovrha?

Ovršni postupak – zastara ovrhe, e-Ovrhe

Datum objave: 04. studeni 2022.

Gotovo svi poduzetnici se u nekom trenutku susreću sa situacijom kada nisu u mogućnosti naplatiti svoja potraživanja, ili nisu u mogućnosti podmiriti svoje obveze. Često u takvim slučajevima dolazi do pokretanja ovrhe, odnosno do prisilne naplate.

No, ovršni postupci u Hrvatskoj nerijetko traju godinama, te se pojavljuje mogućnost nastupanja zastare.

Kada nastupa zastara ovrhe?

Zakonom o obveznim odnosima propisan je opći zastarni rok u trajanju od pet godina i on se uvijek primjenjuje kada nije propisan neki posebni zastarni rok.

Pravomoćno rješenje o ovrsi koje donosi općinski sud smatra sudskom odlukom, a pravomoćno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje donosi javni bilježnik smatra se javnobilježničkim aktom te spadaju u tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugoga nadležnog tijela javne vlasti. Za takve odluke Zakonom o obveznim odnosima je propisano da zastara ovrhe iznosi deset godina.

Ovršnim zakonom je propisano da se protiv rješenja o ovrsi može izjaviti žalba (ili prigovor) ako je nastupila zastara tražbine o kojoj je odlučeno ovršnom ispravom. Podnošenje žalbe ili prigovora će biti uspješno jedino ako je protekao rok od deset godina od ovršnosti rješenja o ovrsi, tj. ako je nastupila zastara ovrhe.

Određene okolnosti poput radnji vjerovnika i radnji dužnika mogu utjecati na zastoj zastare i na prekid zastare.

Zastoj zastare postoji kad zbog nekoga zakonskog uzroka te zastara počinje teći tek kad taj uzrok nestane.

Primjer kada bi postojao zastoj zastare je ako trenutno postoje nesavladive prepreke poput neke prirodne katastrofe pa je nemoguće zahtijevati ispunjenje obveze sudskim putem. Kod prekida zastare, zastara se ne nastavlja, nego počinje teći iznova.

Klasični primjeri prekida zastare postoje kada vjerovnik podnese tužbu pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja i naplate tražbine.

S obzirom na to da je ovršni postupak osjetljiva i složena materija, najbolje je podnošenje žalbe ili prigovora zastare povjeriti odvjetniku koji kao stručna osoba jamči da će postupak biti pravilno proveden.

Apsolutna zastara ovrhe

Zakonom o obveznim odnosima definirano je da sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugoga nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom, zastarijevaju za deset godina, pa i one za koja zakon inače predviđa kraći rok zastare.

Dakle, protekom roka od 10 godina od pravomoćnosti, odnosno roka za dobrovoljno ispunjenje, nastupa apsolutna zastara ovrhe za tražbine utvrđene pravomoćnim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne i vjerodostojne isprave.

Dakle, vjerovnik ima pravo prisilno naplatiti svoju tražbinu u zakonom određenom vremenu, koje se još naziva i rok zastare, a isti iznosi deset godina. Ukoliko u tom roku bude pasivan, nastupit će zastara.

Važno je istaknuti da sudovi i druga javnopravna tijela ne prate zastaru po službenoj dužnosti, niti ona nastupa po sili zakona, već se na nju ovršenik mora sam pozvati. U zastari je važno istaknuti pasivnost vjerovnika jer, upravo radi svoje pasivnosti, vjerovnik je izgubio pravo prisilne naplate.

e-Ovrhe

U skladu s Ovršnim zakonom i Pravilnikom o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku s danom 15. rujna 2021. uspostavljen je aplikativni sustav za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općinskim sudovima – e-Ovrhe.

Ovim sustavom omogućeno je podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave putem aplikativnog sustava na propisanom, standardiziranom elektroničkom obrascu u strojno čitljivom obliku, zatim praćenje statusa predmeta, pribavljanje potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi te slanje rješenja o ovrsi na provedbu Financijskoj agenciji.

Radi pojednostavljenja poslovnih procesa velikih ovrhovoditelja, odnosno pravnih osoba koje redovito podnose veliki broj prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, omogućen je prijenos podataka iz njihovih informacijskih sustava u aplikativni sustav e-Ovrhe putem tzv. API-a za velike ovrhovoditelje.

O postupku ovrhe, možete pročitati više na stranicama FINA-e.

Za prijavu i korištenje aplikativnog sustava e-Ovrhe potrebno je:

Kod ispunjavanja koristite korisnički priručnik, a za eventualne probleme, pismenim putem obratite se korisničkoj službi FINA-e na [email protected]

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Rawpixel

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje