Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Promjene u novoj godini

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a od 01. siječnja 2021. godine

Datum objave: 29. prosinac 2020.

Svaki tzv. mali porezni obveznik mora voditi računa o pragu isporuka te roku za ulazak, odnosno izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost bilo da je vezan zakonskom obvezom ili ima poslovni interes ući odnosno izaći iz sustava PDV-a.


 

Tko je porezni obveznik?

Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost,  porezni je obveznik svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti, a gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja.

Mali porezni obveznik

Definicija malog poreznog obveznika (dakle onog koji nije u sustavu PDV-a) te ujedno i definicija praga za ulazak u sustav PDV-a, propisani su člankom 90. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Mali porezni obveznik je pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna (bez PDV-a). Dakle, mali porezni obveznik je onaj koji nije u sustavu PDV-a, tj. onaj koji je ostvario oporezive isporuke u iznosu manjem od 300.000,00 kuna tijekom cijele ili dijela kalendarske godine.

Takav porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga i nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima niti ima pravo na odbitak pretporeza.

Prag za ulazak u sustav PDV-a

U vrijednost isporuka kojima se utvrđuje prag za ulazak u sustav PDV-a ulaze:

  •  sve oporezive isporuke dobara i usluga u tuzemstvu (vrijednost bez zaračunatog PDV-a)
  • vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45.-49. Zakona o PDV-u: izvozne isporuke, usluge na pokretnoj imovini koje su oslobođene PDV-a, isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom oslobođene PDV-a, određene isporuke koje su izjednačene s izvozom i usluge posredovanja koje su oslobođene PDV-a)
  • vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz čl.40. st.1. od točke a) do točke g) Zakona o PDV-u (financijske usluge, osim ako su transakcije pomoćne).
U prag od 300.000,00 kuna ne uključuju se:
  • primljeni državni poticaji i potpore,
  • prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

jer su takve isporuke povremene.

Bez obzira na to plaća li porezni obveznik PDV prema izdanim ili naplaćenim fakturama, za ulazak u sustav PDV-a mjerodavne su isporuke koje su obavljene, bez obzira na to jesu li iste naplaćene ili nisu.

 

Za fizičke osobe koje ostvaruju primitke od drugog dohotka te im isplatitelj obračunava i plaća porez na dohodak kao porez prema odbitku, propisani prag od 300.000 kuna odnosi se na bruto ostvarene primitke koji se sastoje od neto iznosa primljenog na žiroračun, poreza na dohodak, prireza i doprinosa za mirovinsko osiguranje koje je isplatitelj obračunao i uplatio u korist primatelja naknade.

Fizičke osobe koje primaju naknadu kao članovi predstavničkih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave i uprave, kao članovi skupština, upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba, suci porotnici i stečajni upravitelji ne smatraju se poreznim obveznicima i nisu dužni upisati se u registar obveznika PDV-a.

Također, u prag za ulazak u sustav PDV-a ne uključuju se isporuke koje su oslobođene PDV-a prema čl. 39. i čl. 40. Zakona o PDV-u, kao npr. nastava koju privatno održavaju nastavnici.

Prijava u registar obveznika PDV-a

Porezni obveznik je dužan obavijestiti svoju nadležnu ispostavu Porezne uprave o činjenici da je obavio oporezive isporuke u iznosu većem od 300.000 kn podnošenjem Obrasca P-PDV kojim se prijavljuje u registar poreznik obveznika PDV-a počevši od 01.01.2021. godine, najkasnije do 15.01.2021.

Ukoliko je prag prijeđen ranije, tijekom kalendarske godine,  tada je porezni obveznik to dužan učiniti do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna. Ukoliko je primjerice 30.06. prijeđen prag od 300.000 kn, poreznim obveznikom postaje od 01.07., a dužan je prijaviti se u registar poreznik obveznika PDV-a do 15.07.

U slučaju dobrovoljnog ulaska u registar obveznika PDV-a, obveznikom se postaje na datum podnošenja Zahtjeva za upis te se time obvezuje biti poreznim obveznikom sljedeće tri kalendarske godine.

Izlazak iz sustava PDV-a

Porezni obveznici koji su u registar obveznika PDV-a ušli po sili Zakona, mogu izaći iz sustava 1. siječnja iduće godine ako tijekom prethodne godine ostvare vrijednost oporezivih isporuka u iznosu manjem od 300.000,00 kuna. U slučaju izlaska iz sustava PDV-a porezni obveznik je dužan predati na Poreznu upravu zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a u slobodnoj formi najkasnije do 15.siječnja.

U slučaju dobrovoljnog ulaska u sustav, potrebno je pričekati da protekne razdoblje od tri kalendarske godine te zatim predati prethodno navedeni zahtjev, također do 15. siječnja, ali je prethodno bitno provjeriti i nisu li tijekom primjerice 2020. godine ostvarene isporuke veće od 300.000 kn.

Bez obzira iz kojeg razloga porezni obveznik prestaje biti obveznikom obračuna PDV-a na svoje isporuke, mora voditi računa o ispravku pretporeza za dugotrajnu imovinu, zalihe itd., mora na sve isporuke koje je obavio u vrijeme kada je bio porezni obveznik obračunati i platiti pdv, ali u isto vrijeme ima i pravo na odbitak pretporeza za sve nabave dobara i usluga koje su mu služile za obavljanje oporezive gospodarske djelatnosti (neovisno o tome da li je PDV plaćao prema obavljenim isporukama ili naplaćenim naknadama).

Tekst pripremila: Dijana Vidović Obadić  iz tvrtke DD ekspert

Photo:

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje