HAMAG-BICRO Financijski instrumenti za poticanje rasta i razvoja MSP-ova - II. dio

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) mikro, malim i srednjim poduzetnicima nudi različite programe, odnosno financijske instrumente za poticanje rasta i razvoja njihovih poduzeća, te za ostvarivanje povoljnijeg financiranja putem poslovnih banaka.

Najznačajniji financijski instrumenti su ESIF zajmovi, o kojima je bila riječ u prvom dijelu, te Nacionalna jamstva (program PLUS) i ESIF jamstva (ESIF Pojedinačna jamstva, ESIF ograničeno portfeljno jamstvo, Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj) o kojima je riječ u drugom dijelu.

U ovom članku donosimo sveobuhvatni pregled jamstava kao financijskih instrumenata koje nudi HAMAG-BICRO.

Nacionalna i ESIF jamstva

Nacionalni jamstveni program PLUS

HAMAG-BICRO u okviru Jamstvenog programa „PLUS“  izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju.

Cilj Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva koji ulažu u prihvatljive djelatnosti.

Program obuhvaća 3 mjere, Investicije, Obrtna sredstva i Kupnja poslovnih udjela, a detaljnije su najznačajnije stavke svake mjere prikazane u tablici.

Značajka mjere

Mjera A -

Investicije

Mjera B - Obrtna

sredstva

Mjera C - Kupnja

poslovnih udjela

Najviši iznos

jamstva

2.000.000,00 EUR

1.000.000,00 EUR

50.000,00 EUR (za

mikro subjekte malog

gospodarstva),

2.000.000,00 EUR (za

male i srednje subjekte)

Najviša stopa

jamstva

50%

50%

80% (za mikro

subjekte malog

gospodarstva),

60% (za male i srednje

subjekte)

Najkraće

trajanje jamstva

1 godina

1 godina

1 godina

Dopušteni udio

obrtnih

sredstava

najviše 30% od

iznosa kredita

100% od iznosa kredita

0% od iznosa kredita

Premija rizika

Od 0,25% do 0,5%

iznosa odobrenog

jamstva

Od 0,5% do 1% iznosa

odobrenog jamstva

Od 0,25% do 0,5%

iznosa odobrenog

jamstva

Obuhvat

jamstva

Glavnica

kredita/leasinga

Glavnica kredita

Glavnica kredita

Potpora

Potpora male

vrijednosti (de

minimis) i/ili

državna potpora

Potpora male

vrijednosti (de minimis)

Potpora male

vrijednosti (de

minimis) i/ili državna

potpora

 

ESIF pojedinačna jamstva

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) pojedinačna jamstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a isti je u većem dijelu financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu sa Operativnim programom konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

Cilj Financijskog instrumenta je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz: veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja; smanjenje kamatne stope, prvenstveno kroz umanjenje premije za rizik; smanjenje traženih instrumenata osiguranja (kolaterala); porast zapošljavanja; povećanje iznosa privatnih ulaganja; povećanje broja subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte.

Financijski instrument je namijenjen subjektima malog gospodarstva uključujući novoosnovane subjekte. Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove koje obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti, zadruge i drugi slični gospodarski subjekti.

ESIF pojedinačna jamstva dijele se na dvije mjere unutar samog financijskog instrumenta, a glavne značajke mjera prikazane su u tabeli.

Značajka mjere

Mjera A - ESIF pojedinačna

jamstva za investicijske

kredite

Mjera B - ESIF pojedinačna

jamstva za kredite za obrtna

sredstva

Minimalni iznos jamstva

150.000,00 EUR

150.000,00 EUR

Maksimalni iznos jamstva

2.000.000,00 EUR

1.000.000,00 EUR

Maksimalna stopa jamstva

80%

65%

Minimalno trajanje jamstva

1 godina

1 godina

Maksimalno trajanje

jamstva

10 godina osim u pojedinim

slučajevima ovisno o

predmetu ulaganja i

investiciji

5 godina

Udio obrtnih sredstava

najviše 30% od iznosa

kredita

100%

Premija rizika

Od 0,25% do 0,5% iznosa

odobrenog jamstva

Od 0,5% do 1% iznosa

odobrenog jamstva

Obuhvat jamstva

Glavnica kredita

Glavnica kredita

Potpora

Potpora male vrijednosti (de

minimis) i/ili državna potpora

Potpora male vrijednosti (de

minimis)

Subvencija kamatne stope

Određenim ciljnim

skupinama poduzetnika do

maksimalno 3 puta u

odnosu na umanjenje

kamatne stope od strane

financijske institucije

Nije primjenjivo

ESIF ograničeno portfeljno jamstvo

ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo je financijski instrument namijenjen subjektima malog gospodarstva te u većem dijelu financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prihvatljivi korisnici su subjekti malog gospodarstva, odnosno po veličini su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Kreditom/leasingom prihvatljivo je financirati ulaganja u:

  • materijalnu i nematerijalnu imovinu uključujući prijenos vlasničkih prava u poduzećima pod uvjetom da se takav prijenos odvija između neovisnih ulagača
  • obrtni kapital koji se odnosi na aktivnosti razvoja ili proširenja koje su slične i povezane sa aktivnostima navedenima u prethodnoj točki čija se povezanost dokazuje, među ostalim, poslovnim planom i iznosom financiranja

Prikupljanje dokumentacije, obradu i donošenje Odluke o financiranju radi isključivo financijska institucija bez dodatne obrade HAMAG-BICRO-a, a ukoliko zahtjev udovoljava propisanim uvjetima, financijska institucija kredit/leasing uvrštava u portfelj za kojeg jamči HAMAG-BICRO.

U nastavku je prikaz najznačajnijih stavki ESIF ograničenog portfeljnog jamstva.

Značajka mjere

ESIF ograničena portfeljna jamstva

Minimalni iznos jamstva

Nije određeno

Maksimalni iznos jamstva

150.000,00 EUR

Maksimalna stopa jamstva

80%

Minimalno trajanje jamstva

1 godina

Maksimalno trajanje jamstva

10 godina

Udio obrtnih sredstava u investicijskim kreditima

najviše 30% od iznosa kredita

Obuhvat jamstva

Glavnica kredita + ugovorena kamata

Potpora

Potpora male vrijednosti (de minimis)

Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

Financijski instrument “Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj“ namijenjen je subjektima malog gospodarstva, te je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja.

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva (MSP) koji su registrirani/upisani kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo, zadruga, proizvođačka organizacija ili druga pravna osoba.

Mjere PRR 2014.-2020. za koje je moguće korištenje jamstva su:

  • Mjera 4 - Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
  • Mjera 6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima:
  • Mjera 8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Glavne značajke Pojedinačnog jamstva za ruralni razvoj prikazane su u tabeli.

INSTRUMENT

Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj

Ciljana skupina

mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR 2014.-2020. prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Maksimalni iznos jamstva

1.300.000 EUR

Maksimalna stopa jamstva

- do 70%

- do 80% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor

Minimalno trajanje jamstva

12 mjeseci

Maksimalno trajanje jamstva

15 godina

Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo

osnovna i povezana obrtna sredstva

Udio obrtnih sredstava

do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši

Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva)

- 0,25% iznosa odobrenog jamstva

- 0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor

Obuhvat jamstva

glavnica kredita

Potpora

Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora i/ili javna potpora

Instrumenti osiguranja

Zadužnice subjekta, vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

 

Jamstveni program HAMAG-BICRO-a namijenjen je olakšavanju financiranja poduzetničkih aktivnosti usmjerenih na rast i razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća te mogu poslužiti kao dodatan poticaj MSP-ovima da unaprijede svoje poslovanje.