Natječaj vrijedan 70.000.000,00 kn

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ - provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru/ima navedenim u Prilogu 2 Natječaja sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u, isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta:

 • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
 • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i
 • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Neprihvatljivi troškovi:

 • porez na dodanu vrijednost u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • rabljena mehanizacija i oprema
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • plaćanje gotovim novcem
 • odvodnja (drenaža) i/ili
 • terenska i ostala vozila koja u naravi nisu traktor (tipa ATV, UTV, SSV, traxter i druga), ali koja se mogu registrirati kao vozila kategorije T.

Raspoloživa sredstva Natječaja iznose 70.000.000,00 kn:

 • 50.000.000,00 kn za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru sjemenske proizvodnje
 • 20.000.000,00 kn za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru rasadničarske proizvodnje

Intenzitet javne potpore iznosi do 50%. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura, a najviša 100.000,00 eura, tj. 500.000,00 eura.

Osim kroz upit našim konzultantima, više informacija možete pronaći i na stranicama Ministarstva poljoprivrede, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Photo: Pixabay