Objavljen Poziv za unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici

Ministarstvo Regionalnog razvoj i fondova Europske unije objavilo je poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Rok za podnošenje projektnih prijava je do 31.12.2019. godine.

Ukupna alokacija za ovaj Poziv iznosi 616.200.000, milijuna kuna, minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 kn, a maksimalni 15.000.000,00 kn. Intenzitet potpore može iznositi i do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, ustanove, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Uz to, prijavitelj mora biti: 1) ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi, centar za socijalnu skrb, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući, ili 2) udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge; ili 3) fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge ili pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

Prijavitelj može provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Svi prihvatljivi prijavitelji su i prihvatljivi partneri, a uz njih prihvatljivi partneri su i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Smještaj kao institucijski oblik skrbi i smještaj kao izvainstitucijski oblik skrbi u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji ne mogu se financirati u okviru ovog Poziva.

Prihvatljive aktivnosti

 • izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba objekata
 • izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju objekata
 • stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata
 • kupovina nekretnina uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište
 • procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela
 • nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika i sl.)
 • nabava vozila neophodnih za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta
 • edukacija za pružatelje usluga vezana uz specijaliziranu opremu i uz provođenje horizontalnih aktivnosti
 • financijska revizija projekta
 • upravljanje projektom
 • promicanje horizontalnih načela
 • aktivnosti informiranja

 

Za više informacija o Pozivu i za pomoć kod izrade projektnog prijedloga za ovaj Poziv javite nam se na [email protected].