Znate li što predstavlja kratica GBER?

U susretu s Europskom unijom možda ste kad naišli ili ćete naići na pojam GBER. Kako je važno biti upućen u aktualna događanja i sve relevantno za područje djelovanja, tako je GBER važan za sve one koji se bave EU projektima. Više o uredbi pročitajte u tekstu.

Što je GBER?

GBER je Opća uredba o skupnom izuzeću koja se primjenjuje od 01.srpnja 2014. Predstavlja zakonsku regulativu kojom se utvrđuju uvjeti državne potpore za koje nije potrebno prethodno odobrenje Komisije. Komisiji se moraju prijaviti državne potpore, osim za vrlo male iznose,  i ona ih mora odobriti prije nego što ih dodijeli. Ova uredba oslobađa zemlje EU od obveze prijavljivanja, pod uvjetom da se ispune svi kriteriji Opće uredbe o skupnom izuzeću. Izuzeće postoji kako bi se smanjila administrativna opterećenja na nacionalnim i lokalnim vlastima te kako bi se vlade zemalja EU potaknule na usmjeravanje potpora prema gospodarskom rastu, a da pri tome primatelj ne dobije nepravednu konkurentsku prednost.

Područja primjene uredbe

Uredbom su obuhvaćene sljedeće kategorije i vrste potpora:

 • lokalnu potporu,
 • potporu malim i srednjim poduzećima (MSP)
 • potporu za pristup financiranju MSP-ova
 • potporu za istraživanje i razvoj i inovacije
 • potporu za usavršavanje
 • potporu za radnike u nepovoljnom položaju i za radnike s invaliditetom
 • potporu za zaštitu okoliša
 • potporu za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama
 • socijalnu potporu za prijevoz za stanovnike udaljenih regija
 • potporu za širokopojasne infrastrukture
 • potporu za kulturu i očuvanje baštine
 • potporu za sportske i višenamjenske rekreativne infrastrukture
 • potporu za lokalne infrastrukture.

Zajednička pravila

Mjere usvojene na temelju Opće uredbe o skupnom izuzeću ne podliježu obavezi prijave. Međutim, kada iznos za pojedinačnu potporu po poduzetniku ili po projektu premašuje pragove za prijavu utvrđene ovom Uredbom, prije dodjele potpore potrebna je pojedinačna prijava Komisiji i njena detaljna procjena.

Potpora mora biti transparentna što znači da bi trebalo biti moguće točno izračunati bruto ekvivalent bespovratnog sredstva unaprijed bez potrebe za provođenjem procjene rizika.

Pomoć mora imati učinak poticaja. Ne može biti dodijeljena nakon što su započeli radovi na projektu ili djelatnosti. Za velika poduzeća ona mora promijeniti njihovo ponašanje, a ne samo subvencionirati aktivnosti koje bi ionako poduzeli. To se može postići, na primjer, povećanjem opsega projekta/djelatnosti, ukupnog utrošenog iznosa ili brzine dovršetka.

Intenzitet potpore i prihvatljivi troškovi trebaju se izračunati prije odbitka poreza ili drugih naknada. Prihvatljivi troškovi moraju biti podržani dokumentarnim dokazima koji su jasni, konkretni i ažurirani.

Zbrajanje potpore po Općoj uredbi o skupnom izuzeću sa bilo kojom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove prihvatljivo je ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa koji je primjenjiv na tu potporu na temelju ove Uredbe.

Komisija može ukinuti privilegiju skupnog izuzeća ako neka zemlja EU ne ispunjava zajednička i pojedinačna pravila Uredbe. Zemlje EU dužne su podnositi Komisiji list sa sažetkom informacija o svakoj mjeri potpore koja je izuzeta na temelju ove Uredbe u roku od 20 dana od stupanja na snagu dotične mjere. Također moraju podnijeti i godišnja izvješća o primjeni Uredbe.

Uredba se ne primjenjuje na određene sektore i mjere:

 • na potpore za djelatnosti povezane s izvozom
 • na potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu
 • na potpore za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena
 • u korist poduzetnika koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava
 • na potpore poduzetnicima u teškoćama.

Izmjene uredbe

U 2017. dogodile su se izmjene. Proširio se opseg Uredbe na potpore za infrastrukturu luka i zračnih luka. Povećali su se i pragovi za prijavu za potpore za kulturu i očuvanje naslijeđa, potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu i regionalne operativne programe potpora za najudaljenije regije. Došlo je do promjene u izračunavanju prihvatljivih troškova.

Sljedeće javne investicije u zemljama EU mogu se vršiti bez prethodnog nadzora Komisije:

 • za morske luke, do 150 milijuna eura
 • za luke u unutrašnjosti, do 50 milijuna eura
 • za regionalne zračne luke s prosječnim godišnjim putničkim prometom do tri milijuna putnika 
 • za male zračne luke s prosječnim godišnjim putničkim prometom do 200.000 000 putnika, za operativne troškove.

Prošle godine, 2021., Europska komisija pozvala je države članice i ostale zainteresirane strane da dostave primjedbe o određenim predloženim izmjenama Uredbe. Revizijom se željelo uzeti u obzir izmjene različitih smjernica o državnim potporama koje su tada bile u postupku preispitivanja te dodatno olakšati javnu potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji u EU.

 

Uskoro se očekuju objave dva nova natječaja iz EU:

Kako do potpore za komercijalizaciju inovacija

Što donosi Poziv Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća? 

 

Izvor: Europska unija

Photo: Pixabay