Kako osnovati obrt

Razmišljate o otvaranju obrta, ali niste sigurni odakle početi.  Nastavite čitati tekst i saznajte što je sve potrebno napraviti kako biste osnovali obrt.

Što je obrt?

Obrt je „samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba, sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu“. Pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost utvrđenu u popisu vezanih i povlaštenih obrta može obavljati obrt. No, mora izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja. Dopuštene gospodarske djelatnosti su sve djelatnosti koje nisu zakonski zabranjene.

Postoje tri vrste obrta:

 • slobodni – potrebno je ispuniti samo opće uvjete za registriranje obrta
 • vezani – osim općih uvjeta potreban je ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 • povlašteni – moguće obavljanje obrta isključivo na temelju povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo ili tijelo, ovisno o djelatnosti

Uvjeti registracije obrta

Zakon o obrtu propisuje opće i posebne uvjete za obavljanje obrta.

Fizička osoba mora ispuniti sljedeće opće uvjete:

 • da ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta
 • da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.

Posebni uvjeti koje treba zadovoljiti su:

 • stručna osposobljenost, odgovarajuća stručna sprema ili položen majstorski ispit za vezani obrt
 • zadovoljavanje posebnih zdravstvenih uvjeta ako je to propisano zakonom
 • povlastica ako se radi o povlaštenom obrtu

Postoje iznimke oko posebnog uvjeta, a one glase:

 • iznimno, fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ukoliko na takvim poslovima zaposli radnika, u punom radnom vremenu, koji udovoljava propisanim uvjetima što se i upisuje u Obrtni registar
 • posebna je povoljnost predviđena za obrte sa sjedištem na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko – planinskim područjima i Zakonom o otocima, koje fizičke osobe mogu obavljati bez položenog majstorskog ispita ukoliko imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu uz uvjet da majstorski ispit polože naknadno, u roku od 3 godine od dana upisa obrta u Obrtni registar.

Prostor, zajedničko obavljanje obrta i zakonski propisi

Potrebno je da prostor, oprema i sredstva potrebna za rad udovoljavaju minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima koji su propisani za određenu djelatnost. Dvije ili više fizičkih osoba može zajednički obavljati obrt. Odnosi partnera uređuju se pisanim ugovorom i vrijede propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku. Dovoljno je da jedna osoba ispunjava opće uvjete i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita.

Obrtnici moraju uz Zakon o obrtu poštovati i određene zakonske propise (Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu i sl.) kojima su uređeni uvjeti za obavljanje pojedinih djelatnosti (prostor, stručna sprema, koncesija, dozvole i sl.)

Načini osnivanja obrta

Obrt možete osnovati putem online servisa e-Obrt, START ili fizičkim dolaskom u nadležno upravno tijelo.

e-Obrt je usluga Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koja je dostupna putem portala e-Građani, a omogućava:

 • osnivanje novog obrta
 • upis statusnih promjena vezanih za postojeći obrt u Obrtni registar
 • praćenje statusa iniciranog postupka
 • online generiranje i preuzimanje dokumenata bez naplate (obrtnice, rješenja donesenih nakon 22.09.2015, službenog izvatka iz Obrtnog registra ovjerenog elektroničkim potpisom).

START je digitalni servis Vlade Republike Hrvatske. Omogućava brzo i jednostavno pokretanje poslovanja online za trgovačka društva i obrte. Usluga je također dostupna putem portala e-Građani. Potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • dokaz o identitetu (preslika osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima ako je propisano zakonom (za određene djelatnosti)
 • dokaz o pravu korištenja prostora (kada je za obavljanje obrta potreban prostor)
 • za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan Europskog gospodarskog prostora)
 • važeća potvrda o prijavi boravišta (za osobe koje imaju prijavljeno boravište).

U banci je potrebno otvoriti žiro račun. Za to vam je potrebna osobna iskaznica, rješenje, obrtnica (i potencijalno pečat ako banka zatraži).

Prijave i naknade

Obrt je potrebno prijaviti na:

 • Poreznu upravu (prema sjedištu obrta) - u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) - u roku od 24 sata od početka obavljanja djelatnosti
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) - u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti.

Navedene prijave objedinjenje su kroz sustav START u jednom koraku.

Ugostitelji, trgovci, prijevoznici i ostali obrtnici za koje je propisano, moraju pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima, tj. koncesiju za obavljanje djelatnosti, odnosno odobrenje za rad prije početka obavljanja djelatnosti.

Upravna pristojba za osnivanje obrta i upravna pristojba za upis promjene u Obrtni registar se ne naplaćuju. Ako se upiše obrt bez početka obavljanja, nakon upisa u Obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije osam dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.

Tabla i pečat

Obrt treba imati natpisnu tablu koja mora stajati na vidljivom mjestu objekta gdje se obavlja obrt. Za poslovanje obrta zakonom nije više propisana upotreba pečata za ovjeru dokumenata već je dovoljan smao potpis obrtnika. Obrtnik može dati izraditi pečat za potencijalne kasnije potrebe. Pečat treba sadržavati naziv obrta, ime i prezime obrtnika, sjedište. Izrada pečata košta oko 150 do 200 kn. Potrebna vam je kopija Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar. Za izradu pečata i natpisnih tabli možete kontaktirati primjerice Finu.

Osnivanje obrta stranih osoba

Strane osobe mogu obavljati obrt pod istim uvjetima kao i državljani Hrvatske pridržavajući se općih i posebnih uvjeta. Dodatno moraju pribaviti dozvolu za boravak i rad koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova. Strane osobe registriraju obrt na sljedeći način:

 • registracija obrta bez datuma početka obavljanja djelatnosti
 • pribavljanje dozvole za boravak i rad
 • prijava datuma početka obavljanja djelatnosti

 

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, e-Građani

Obrtnicima će još biti zanimljivi sljedeći tekstovi:

Obrt u krizi

I obrti moraju biti usklađeni s GDPR uredbom

Poticaji i najave za obrtnike u 2022.

A za one koji rade, a žele otvoriti obrt uz redovanj rad, ovaj tekst.

Koje poreze, doprinose moram plaćati kao obrtnik?

 

Photo: Pixabay