Koliko i do kad je potrebno izdvajati neto dobit u zakonske rezerve društva kod j.d.o.o.?

U posjedu sam tumačenja propisa o izdvajanju ¼ dobiti u rezerve društva j.d.o.o. u kojem se tumači da j.d.o.o. mora izdvajati ¼ dobiti u rezerve i nakon što takvim izdvajanjem dosegne rezerve u visini 20.000 kn sve dok ne upiše temeljni kapital od minimalno 20.000 kn u Trgovački sud. Dakle, treba provesti proceduru koja iziskuje troškove, upisati povećanje kapitala, i tek tada se osloboditi daljnjeg izdvajanja ¼ dobiti u rezerve. Da li je to točno? Do sada smo bili uvjereni da moramo izdvajati u rezerve samo dok ne dostignemo iznos rezervi od 20.000 kn. Stvarno rastezljivi propisi koji zbunjuju.

 

Odgovor objavljen 01.06.2021.

Sukladno čl. 390.a Zakona o trgovačkim društvima, obveza rasporeda ¼ ostvarene neto dobiti u zakonske rezerve kod j.d.o.o. postoji sve dok temeljni kapital jednostavnog društva ne dosegne visinu temeljnoga kapitala propisanoga kao minimalni temeljni kapital za d.o.o., što znači sve dok temeljni kapital ne bude najmanje 20.000 kuna.

To znači da ova obaveza izdvajanja dobiti u zakonske rezerve ne ovisi o visini rezervi, već o iznosu temeljnog kapitala koji je  registriran kod Trgovačkog suda tako da da, ovo iziskuje određenu proceduru i troškove.

Važno je naglasiti i to da povećanjem temeljnog kapitala na iznos koji je propisan za d.o.o. ne znači da je j.d.o.o. automatski preoblikovano u d.o.o., već da samo više nema obavezu izdvajati ¼ dobiti u rezerve društva. Na članu/članovima društva je odluka da li će, s obzirom da se već kreće u proceduru i da će biti troškova, istovremeno uz upis temeljnog kapitala izvrši i preoblikovanje iz j.d.o.o. u d.o.o. (preoblikovanje j.d.o.o. u d.o.o. nije obaveza, već mogućnost).

Odgovor pripremila Dijana Vidović Obadić, dipl.oec.

DD Ekspert j.d.o.o.

 

Photo: Rawpixel