Može li osoba koja je prijavljena kao direktor u vlastitoj tvrtki na pola radnog vremena (4 sata) biti istovremeno i vlasnik paušalnog obrta?

Odgovor objavljen 07.01.2021.

 

Sa stajališta poreznih propisa, još uvijek ne postoji ograničenje zbog kojeg osoba koja ima svoju tvrtku ne bi mogla istovremeno imati i paušalni obrt, no važno je voditi računa o tome koja je svrha tog paušalnog obrta, ne koristi li se paušalni obrt za odvijanje prividnih pravnih poslova između naručitelja posla i izvršitelja posla.

Odvijanje gospodarske djelatnosti za poduzetnika je fiskalno najpovoljnije putem paušalnog obrta te porezne vlasti pokušavaju suzbiti zlouporabe paušalnog obrta, a od 01.01.2020. uporište za to imaju i u odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na dohodak kojima su uvedena obilježja prema kojima porezne vlasti imaju pravo utvrditi ima li primitak paušalnog obrtnika obilježja dohotka od nesamostalnog rada. Kontrola obuhvaća tri područja i to ponašanje stranaka koje su sudionici nekog posla, financijsku kontrolu te međusobni odnos stranaka. Drugim riječima, u slučaju nadzora, utvrđuje se radite li kao obrtnik samo za jednog ili više kupaca, nastupate li samostalno na tržištu (da li se reklamirate, imate li web stranicu, oglašavanje u novinama i sl.), radite li u prostoru i sa sredstvima svoje tvrtke koja je i naručitelj posla od Vas kao obrtnika ili ne, radite li kao obrtnik samostalno posao za naručitelja ili ne, isplaćuje li se naknada Vama kao obrtniku za obavljeni posao u podjednakim intervalima i iznosima (tzv. prikrivena plaća), itd. Pri tome nijedan od kriterija ne mora biti dominantan i ne moraju svi biti prisutni.

Ukoliko dođe do nadzora i nadzor utvrdi da su kroz paušalni obrt u stvari korištene porezne pogodnosti za svrhe za koje ta pogodnost nije namijenjena, za porezne obveze odgovara porezni obveznik koji se u tom odnosu smatra posloprimcem, dakle paušalni obrt, a isplatitelj primitka se u tom odnosu smatra poslodavcem i odgovara kao jamac platac.

Naravno, o ovome paušalni obrtnik mora voditi računa i u poslovnom odnosu s nekim drugim naručiteljem posla, a ne samo s naručiteljem posla koji je također u njegovom vlasništvu.

 

Odgovor pripremila:

Dijana Vidović Obadić, dipl.oec.

DD Ekspert j.d.o.o. Računovodstvene usluge