Registar stvarnih vlasnika - za što služi i kome je namijenjen?

Jeste li se kada susreli sa zahtjevom da morate predočiti izvadak iz Registra stvarnih vlasnika? Ako ćete se prijavljivati na aktualne EU natječaje, susrest ćete se s ovim zahtjevom. U tekstu pročitajte o kakvom registru se radi, tko je obveznik upisa i kome su sve dostupni podaci iz registra.

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Vodi ga Financijska agencija u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Stvarni vlasnik je svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Obveznici upisa u Registar

Prema Zakonu podatke o svom stvarnom vlasniku (vlasnicima) dužni su upisati u Registar sljedeći pravni subjekti:

 • pravni subjekti osnovani na području Hrvatske, a kojima Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač
 1. trgovačka društva 
 2. podružnice stranih trgovačkih društava
 3. udruge
 4. zaklade
 5. ustanove 
 • trust i s trustom izjednačen subjekt stranog prava.

Obrtnici, samostalna zanimanja, zadruge, umjetničke organizacije, političke stranke, vjerske zajednice, sindikati, komore, tijela državne uprave, udruge poslodavaca, stečajna masa, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi pravno ustrojbeni oblici nisu obveznici upisa u Registar.

Način upisa

Ovlaštena osoba za upis podataka u Registar može bez naknade upisati podatke u Registar:

 • u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima
 • koristeći web aplikaciju Financijske agencije uz korištenje vjerodostojnice visoke razine sigurnosti.

Za upis podataka o stvarnim vlasnicima ovlaštena je: 

 • osoba ovlaštena za zastupanje pravnoga subjekta ili opunomoćena osoba
 • upravitelj trusta, za trust kojim upravlja ili opunomoćena osoba. 

Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskom obliku obveznika upisa stvarnog vlasnika. Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV-1. Dionička društva popunjavaju Obrazac RSV-2. Udruge i zaklade popunjavaju Obrazac RSV-3. Trustovi popunjavaju Obrazac RSV-4. 

Rokovi za upis

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. mora upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta. Upravitelj trusta je dužan za trust koji je postao obveznik OIB-a u Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od dodjele OIB-a.

Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika

Izvadak se može preuzeti putem web aplikacije za upis stvarnih vlasnika ili u poslovnici Fine. Putem web aplikacije Upis stvarnih vlasnika, korištenjem osobne ili poslovne vjerodajnice visoke razine sigurnosti, izvadak može preuzeti osoba ovlaštena za zastupanje društva ili opunomoćena osoba kojoj je punomoć dodijeljena putem sustava e-Ovlaštenja.

Izvadak iz Registra dostupan je u poslovnici Financijske agencije na zahtjev pravnog subjekta za podatke o stvarnom vlasništvu tog pravnog subjekta. Zahtjev za preuzimanjem izvatka iz Registra stvarnih vlasnika može se podnijeti na kreiranome obrascu ili u slobodnoj formi. U Zahtjevu je potrebno navesti ime i prezime te OIB osobe koja će izvadak iz Registra preuzeti u poslovnici, a potpisuje ga osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta. Financijska agencija nakon zaprimanja zahtjeva osobi koja je navedena u zahtjevu izdaje izvadak iz Registra. Naknada za izdavanje izvatka u poslovnici Fine se naplaćuje.

Izravan uvid i preuzimanje podataka iz Registra stvarnih vlasnika

Obveznici provedbe mjera dubinske analize iz čl. 9. Zakona, ostvaruju pravo izravnog uvida u Registar stvarnih vlasnika te mogućnost inicijalnog preuzimanja podataka i preuzimanje promjena iz Registra stvarnih vlasnika, samo za svoje stranke.

Izravan uvid korištenjem web aplikacije omogućava jednostavnu pretragu pravnih subjekata, jednostavnu pretragu stvarnih vlasnika i imatelja kontrolnih računa te ispis aktualnog i povijesnog izvatka. Kako bi se ostvarilo navedeno pravo, potrebno je podnijeti odgovarajući Zahtjev za pregled podataka iz Registra stvarnih vlasnika u Fininim poslovnicama. Nakon obrade zahtjeva korisnicima se dodijeljuju prava i omogućuje pristup web aplikaciji uz prijavu korisničkim imenom i lozinkom. Naknada je godišnja i obračunava se.

Bankama je omogućen izravan uvid uz naknadu, inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata koje su stranke banke. Datoteke se razmjenjuju telekomunikacijskim putem na način dogovoren između Financijske agencije i banke. 

Usluga je dostupna kao opcija javnim bilježnicima i fakultativnim korisnicima, a omogućuje dostavu inicijalne datoteke i datoteke promjena elektroničkim putem prema popisu subjekata koje korisnik dostavi Fini.

Javna dostupnost podataka

Domaćim/stranim fizičkim i pravnim osobama dostupni su podaci o stvarnom vlasniku - fizičkoj osobi/fizičkim osobama konkretnog pravnog subjekta ili trusta i s trustom izjednačenoga subjekta stranog prava. Dostupni su slijedeći podaci o stvarnome vlasniku:

 • ime i prezime 
 • mjesec i godina rođenja
 • država prebivališta
 • državljanstvo i
 • priroda i opseg stvarnoga vlasništva.

Uvid u podatke iz Registra stvarnih vlasnika omogućen je putem sustava e-Građani. Ne plaća se naknada.

 

Izvor: Fina

Photo: Pixabay