Koliki su troškovi zatvaranja j.d.o.o., d.o.o. i obrta?

U razdobljima u kojima poduzeće nema isporuke, dužno je plaćati komorsku članarinu, bankovnu naknadu i voditi poslovne knjige. Ako je u sustavu PDV-a, dužno je podnositi i izvještaje, mjesečno ili tromjesečno, ovisno o visini isporuka u prethodnoj godini. Jedina razlika će biti u odnosu na aktivno razdoblje da će postojati rashodi, ali ne i prihodi.

Završni računi se moraju raditi, izvještaji se moraju objavljivati i predavati poreznoj upravi - jednako kao i u razdoblju aktivnosti.

Ako je odluka da se poduzeća zatvoriti jedini način je likvidacija.

Taj postupak traje barem pola godine, a u praksi zapravo punu godinu, košta sve zajedno barem 10.000 kn, obuhvaća višekratnu objavu javnih poziva vjerovnicima, čak i u slučaju da je u knjigama evidentiran samo jedan, te podnošenje tri financijska izvještaja u rangu završnog računa.

Svemu tome cilj je da sve obveze i potraživanja, kao i imovinu pravne osobe, preuzme neka fizička osoba, jer nakon likvidiranja pravne osobe više neće biti.

Što je s brisanjem iz sudskog registra iz razloga višegodišnjeg nepodnošenja financijskih izvještaja, koje u zadnje tri godine čitamo na stranicama sudskog registra? Je li to način kako se poduzeće zatvara na teret države?

Nažalost, nije. Naime, direktor pravne osobe koja je izbrisana i dalje ima obvezu da razriješi njezina imovinsko-pravna i porezna pitanja, kroz gore opisani postupak. Hoće li on to učiniti, njegova je slobodna odluka.