Može li se u postupcima javne nabave ili u poslovanju koristiti bjanko zadužnica ovjerena 2010. godine, odnosno je li ona važeća?

Bjanko zadužnica ovjerena 2010. godine je valjana, uz uvjet da nije promijenjen ni jedan podatak o pravnom subjektu od kada je dana ovjera.

Što se tiče postupaka nabave, odnosno može li se takva zadužnica koristit kao npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, potrebno je provjeriti s naručiteljem. Naime, iako je takva zadužnica tehnički valjana, pitanje je dali je naručitelj voljan prihvatiti takvu zadužnicu.