Zaštita na radu (ZNR) i kako izbjeći kazne

Prema definiciji, zaštita na radu je „sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.“ Poslodavci su odgovorni za organiziranje i provođenje zaštite na radu. Također, ako ovlaste neku drugu osobu za provođenje zaštite na radu, njihova odgovornost i dalje postoji. Poslodavci mogu sami obavljati poslove zaštite na radu ako imaju do 49 zaposlenika. U slučaju da poduzeće zapošljava 50 i više zaposlenika, potrebno je angažirati određene stručnjake za poslove zaštite na radu. Detaljne upute i obveze vezane uz zaštitu na radu nalaze se u Zakonu o zaštiti na radu.

Tko je obveznik zakona

Poduzetnici koji nemaju zaposlenike i nemaju poslovni prostor, nisu istaknuti u Zakonu o zaštiti na radu. No, imaju određene uvjete koje moraju zadovoljiti za uspješno obavljanje djelatnosti i procijeniti rizike za vlastito zdravlje i život. Ako poduzetnik nema zaposlenike, ali ima poslovni prostor, mora ispitati elektroinstalacije. Također, ima obvezu nabaviti vatrogasne aparate čiji broj ovisi o namjeni prostora i kvadraturi. Poduzetnici koji zapošljavaju djelatnike i imaju poslovni prostor (u vlasništvu ili najam) obveznici su Zakona o zaštiti na radu.

Procjena rizika

Poslodavac ima obvezu raditi procjene rizika za zdravlje i život zaposlenika na radnom mjestu. U postupak procjene rizika poslodavac mora uključiti i zaposlenike. Procjena rizika mora postojati u pisanom ili elektroničkom obliku i biti dostupna zaposlenicima na radnom mjestu.

Osnovna i posebna pravila zaštite na radu

Postoje osnovna pravila zaštite na radu čiji zahtjeve moraju zadovoljiti sredstva koja se koristi u radu, a odnose se na:

 • zaštitu od mehaničkih opasnosti
 • zaštitu od udara električne struje
 • sprječavanje nastanka požara i eksplozije
 • osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
 • osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora
 • osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba
 • osiguranje čistoće
 • osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka
 • osiguranje propisane rasvjete
 • zaštitu od buke i vibracija
 • zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
 • zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja
 • zaštitu od prekomjernih napora
 • zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja
 • osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu

Posebna pravila zaštite na radu primjenjuju se kada osnovna pravila zaštite na radu ne pokrivaju ili djelomično pokrivaju rizike za sigurnost i zdravlje zaposlenika. Potrebno je na umu imati i posebna pravila za zaštitu na radu osjetljivih skupina zaposlenika. U skupinu osjetljivih zaposlenika pripadaju maloljetni zaposlenici, trudne zaposlenice, zaposlenice koje su nedavno rodile i koje doje te zaposlenici kojima je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti.

Novčane kazne

Novčane kazne za nepoštovanje odredbi i zahtjeva iz zakona kreću se od 1.900 kn pa nadalje. Najveći iznos, 120.000,00 kn, mogu dobiti pravna osoba ili poslodavac pravna osoba ako obavljaju poslove zaštite na radu bez ovlaštenja ili ako ne izvrše izvršno rješenje nadležnog inspektora.

Važno!

Uvjeti rada i ispitivanje okoliša moraju se provoditi jednom u tri godine. Zaposlenici moraju biti upoznati s planom evakuacije i spašavanja. Treba barem jednom u dvije godine organizirati vježbu evakuacije i spašavanja. Poslodavci koji zapošljavaju više od 49 zaposlenika, dužni su osnovati odbor za zaštitu na radu koji će se sastaje jednom u šest mjeseci. Potrebno je postaviti ormarić za pružanje prve pomoći na svima vidljivo i dostupno mjesto u poduzeću. U poduzeću do 49 zaposlenika barem jedna osoba mora biti osposobljena za pružanje prve pomoći. Potrebno je osposobiti dodatnog zaposlenika za pružanje prve pomoći za svakih narednih 50 zaposlenika.

Novost

Prošli mjesec Ministarstvo zdravstva donijelo je Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofizičkim i drugim naporima na radu.  U prilogu se spominju psihosocijalni rizici na mjestu rada kao što su poštovanje osobnog integriteta (izloženost nasilju na radnom mjestu i uznemiravanje na radnom mjestu - netolerancija), profesionalna nesigurnost (profesionalni razvoj, mogućnost napredovanja na poslu, vrsta ugovora, plaća i nesigurnost posla), socijalna okolina i međuljudski odnosi.

 

Photo: Pixabay