Kada se ulazi u sustav PDV-a?

Mali poduzetnici, koji nisu obveznici PDV-a, a koji kad god tijekom  isporuči dobra i usluge vrjednije od tristo tisuća kuna, postaje obveznik PDV-a. Dužan je o tome u roku od petnaest dana obavijestiti Poreznu upravu.

Sve do 2019. godine prelazak praga na poduzetnika je porezno utjecao tek od 1. siječnja porezne godine koja je slijedila nakon godine u kojoj je bio premašen propisani prag. No, početkom 2019. godine regulativa se promijenila i poduzetnik koji tijekom godine premaši prag po sili zakona postaje obveznik od prvoga dana sljedećeg mjeseca.

U prag od 300.000 kuna ne uključuju se primljeni državni poticaji i potpore. Ne uključuju se ni prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine jer su takve isporuke povremene. Za fizičke osobe obveznike PDV-a u godišnji prag ne uključuju se primici koje ostvaruju kao članovi nadzornih odbora i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, stečajni upravitelji, članovi povjerenstava osnovanih prema posebnim propisima i suci arbitri za koje se fizičke osobe ne smatraju poduzetnicima. Također, u PDV prag ne uključuju se isporuke koje su oslobođene PDV-a prema čl. 39. i čl. 40. Zakona o PDV-u, kao npr. nastava što je privatno održavaju nastavnici.

U PDV prag uključuju se sve oporezive isporuke dobara i usluga u tuzemstvu (vrijednost bez PDV-a), izvoz dobara, usluge izravno povezane s izvozom ili uvozom, usluge na pokretnoj imovini stečenoj ili uvezenoj u RH radi obavljanja tih usluga, oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom, isporuke oslobođene PDV-a na temelju međunarodnih sporazuma i posredničke usluge oslobođene PDV-a, neovisno o tome jesu li naplaćene ili ne.

Ulazak u sustav PDV-a prema propisanim je uvjetima obvezan tijekom fiskalne godine, ali izlazak nije, osim ako se likvidira djelatnost. Za izlazak iz sustava treba pričekati kraj porezne godine. Samo oni obveznici PDV-a kojima vrijednost oporezivih isporuka tijekom godine ne premaši tristo tisuća kuna mogu podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a i od 1. siječnja izići iz sustava.