Likvidatura

U poslovanju možda ste se susreli s terminom likvadtura i pozicije likvadatora. Što je to, na koga se odnosi te je li obavezna?




 

Možda ste se dosad već sreli u svom poslovanju s nazivom likvidatura i likvidator. Što je to?

Jednostavnim rječnikom pojašnjeno likvidatura predstavlja postupak provjere i potvrdu vjerodostojnosti, urednosti i sadržaja knjigovodstvenih isprava prije njihova unosa u poslovne knjige.

Daskle, prije nego odobri knjiženje nekog dokumenta, likvidator je dužan provjeriti njegovu potpunost, točnost i vjerodostojnost te razlog nastanka.

Provjerava se:

- ima li račun sve potrebne elemente zadane Zakonom o računovodstvu te  da li su oni točni (naziv i broj dokumenta, podaci o trgovačkom društvu koje je izdalo dokument te naziv i adresa poslovnog partnera kojem je dokument upućen, datum nastanka događaja i datum sastavljanja knjigovodstvene isprave, opis poslovnog događaja, matični/porezni broj i dr.). Osoba koja je zadužena za taj postupak tj. likvidator mora poznavati računovodstvene i porezne propise ili se konzultirati s aktualnim zakonom o računovodstvu.

- računskom kontrolom ispituje se točnost iskazanih svota, zbrojeva, umnožaka, obračuna i dr.

- provjerava da li je isporuka u skladu s narudžbom

Nakon provedene cjelovite kontrole, likvidator potvrđuje potpisom ili drugom oznakom na samom dokumentu (pečat), na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi identitet likvidatora, da je kontrola obavljena i da je dokument spreman (pogodan, ispravan) za knjiženje.

Isprave koje nemaju sve potrebne elemente, ili kad oni nisu sasvim jasni, potpuni ili točni (u cijelosti ili djelomično), kao reklamacija se vraćaju izdavatelju sa zahtjevom za dodatnim obrazloženjem, nadopunom, ispravkom ili storniranjem.

Ako zatreba vrijedi  provjeriti aktualni Zakon o računovodstvu koji uređuje računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, Registar godišnjih financijskih izvještaja te obavljanje nadzora.

Izvori: Teb savjetovanje; RRIF; Zakon o računovodstvu

Photo: Pixabay