Obračun amortizacije

Svako poduzeće u svome poslovanju koristi, odnosno troši kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu. Kratkotrajna imovina se uglavnom potroši u jednom proizvodnom ciklusu, a dugotrajna imovina se troši postupno. To trošenje dugotrajne imovine naziva se amortizacijom.

Amortizira se dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina. Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn i vijek trajanja dulji od godinu dana. Stvari opreme s nižom nabavnom vrijednošću od navedene vode se u knjigovodstvu kao sitni inventar, ili se knjiže na trošak ako se brzo potroše.

Ne amortiziraju se zemljišta, šume i slična obnovljiva prirodna bogatstva, financijska imovina, spomenici kulture, umjetnička djela.

Amortizacija se obračunava od prvog dana idućeg mjeseca nakon kojeg je nabavljena imovina stavljena u uporabu, a osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost navedene imovine. Potrebno je utvrditi osnovicu za obračun amortizacije, korisni vijek trajanja imovine te metodu obračuna amortizacije.

Pregled amortizacijskih stopa:

Godišnje amortizacijske stope mogu se podvostručiti i porezno su priznani rashod.

Metode obračuna amortizacije:

  • Linearna (pravocrtna ili proporcionalna) metoda – ista stopa amortizacije kroz cijeli vijek trajanja, odnosno iznos amortizacije je isti tijekom cijelog vijeka uporabe imovine
  • Degresivna metoda – stopa amortizacije se smanjuje kroz vijek trajanja, odnosno imovina se većim dijelom amortizira u prvim godinama vijeka uporabe
  • Progresivna metoda – stopa amortizacije se povećava kroz vijek trajanja, odnosno imovina se većim dijelom amortizira u zadnjim godinama vijeka uporabe
  • Funkcionalna metoda – obračun amortizacije po učinku, odnosno temelji se na očekivanom korištenju dugotrajne imovine (prema broju sati rada ili prema broju proizvedenih proizvoda/usluga)

Za poduzeće je važno koju metodu obračuna amortizacije koristi jer amortizirani iznos tijekom godine utječe na rashode poduzeća, ali i na financijski rezultat, no Zakon o porezu na dobit propisao je linearnu metodu kao metodu za obračun amortizacije.

Primjer izračuna amortizacije prema linearnoj metodi za nekretnine:

Nabavna vrijednost nekretnine je 1.000.000 kuna. Stopa amortizacije iznosi 5%, odnosno nekretnina se amortizira u roku od 20 godina.

Prema tome, amortizacija = nabavna vrijednost x stopa amortizacije

Iznos amortizacije = 1.000.000 x 5% = 50.000 kn godišnje