Poduzetnička plaća

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i obveznici su poreza na dobitak, trebaju plaćati doprinose za 2022. godinu na najmanju osnovicu od 10.490,70 kn. Mogu plaćati samo doprinose, ali mogu i isplaćivati plaću.

Poduzetnička plaća

Fizička osoba postaje obveznikom poreza na dobitak:

 • dobrovoljno na početku obavljanja djelatnosti
 • promjenom načina oporezivanja s početkom novog poreznog razdoblja (tzv. „prelazak u dobitaša“)
 • po zakonu ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a u sustavu su poreza na dobitak (dobrovoljno ili po zakonu), obračunavaju i plaćaju doprinose na osnovicu koju čini poduzetnička plaća. Prema Zakonu o doprinosima poduzetnička plaća je primitak što ga sebi za određeni mjesec isplaćuje osiguranik po osnovi:

 • djelatnosti obrta
 • djelatnosti trgovca pojedinca
 • djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
 • ostale samostalne djelatnosti
 • druge djelatnosti.

Osiguranik od navedenih djelatnosti utvrđuje dobitak od kojega se, u skladu s propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupna svota primitaka (bruto) sadržava svote doprinosa iz osnovice te svote poreza i prireza porezu na dohodak i neto-svotu.

Primjenom koeficijenta 1,1 utvrđena je osnovica u svoti od 10.490,70 kn na koju obrtnici, obveznici poreza na dobitak i drugi samostalni osiguranici koji vode poslovne knjige, a obveznici su poreza na dobitak, plaćaju doprinose u 2022. Osnovica se izračunava uporabom koeficijenta 1,1 koji se množi s prosječnom plaćom ostvarenom kod pravnih osoba u Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine.

Poduzetnička plaća može biti:

 • u visini propisane osnovice, za plaćanje doprinosa (10.490,70 kn)
 • niža od propisane osnovice, ali tada doprinosi trebaju biti plaćeni na propisanu osnovicu od 10.490,70 kn
 • viša od propisane osnovice, u kojem slučaju doprinose treba platiti na veću osnovicu.

Poreznici obveznici (dobitaši) mogu odlučiti hoće li platiti samo doprinose ili si na temelju propisane osnovice obračunati i isplatiti poduzetničku plaću.

Poduzetnici koji ne isplaćuju plaću

Obveznici poreza na dobitak koji odluče ne isplaćivati poduzetničku plaću, plaćaju samo doprinose na propisanu osnovicu. U tablici su prikazani doprinosi za poduzetničku plaću za 2022. godinu na osnovicu od 10.490,70 kn.

Obveznik koji sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću, obračunava doprinose do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obračunani doprinosi dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obračunanim doprinosima poduzetnici su obvezni izvijestiti Poreznu upravu (Obrazac JOPPD).

Poduzetnici koji isplaćuju plaću

Poduzetnici koji su nositelji samostalne djelatnosti u pravnom smislu nemaju svojstvo radnika i na njih se ne primjenjuju odredbe Zakona o radu. Oni ne mogu sami sa sobom sklapati ugovore o radu. Poduzetnička plaća smatra se plaćom samo u poreznom smislu, odnosno dohotkom od nesamostalnog rada. Oporezuje se na način kao i plaća radnika. Ako se isplaćuje poduzetnička plaća, doprinosi dospijevaju na dan isplate poduzetničke plaće, a najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. U tablici je prikazan obračun doprinosa i poreza na poduzetničku plaću u svoti od 10.490,70 kn.

Podatke o obračunatoj poduzetničkoj plaći treba iskazati u Obrascu JOPPD.

Osnovica za obračun doprinosa za razdoblje koje nije cijeli mjesec

Ako se doprinosi obračunavaju za razdoblje koje je kraće od mjesec dana, obveza se utvrđuje za taj dio mjeseca. Osnovica se utvrđuje razmjerno broju kalendarskih dana za koje se obveza utvrđuje u odnosu na ukupan broj dana tog mjeseca. To se događa:

 • kada fizička osoba stječe status osiguranika tijekom mjeseca  (npr. otvara obrt od 02. 02.)
 • prestaje s radom tijekom mjeseca (npr. odlazi u mirovinu tijekom mjeseca)
 • ako obveza doprinosa miruje u dijelu mjeseca zbog bolovanja na teret HZZO-a ili na teret države.

Kao i djelatnicima poduzetnik može i sebi isplatiti neoporezive primitke. Provjeri iznose koji vrijede od 1. listopada 2022. Klik na ČLANAK.

 

Izvor: RRIF 2, Računovodstvo revizija i financije, veljača 2022. (tiskana verzija)

Photo: Pixabay