Razdoblje darivanja

Krajem godine želimo darivati najbliže suradnike, poslovne partnere... Teško je ostati kreativan. Donosimo par ideja.

U prosincu darivanjem želimo zahvaliti našim poslovnim partnerima na dosadašnjoj suradnji i istovremeno proslaviti našu buduću suradnju. Darivanje je također jedan od oblika naše promidžbe te je stoga važno prisjetiti se što to znači sa stajališta oporezivanja i o čemu je potrebno voditi računa.

Darivanja zaposlenicima, osim onog što se smatra neoporezivim primicima prema Pravilniku o porezu na dohodak, smatraju se plaćom te se mora voditi računa o obračunu doprinosa i poreza na dohodak.

Reprezentacija

Reprezentaciju čine troškovi darivanja i ugošćavanja poslovnih partnera (hrana i piće, troškovi skijanja, ljetovanja, odmora općenito, sporta, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor…).

Ugošćavanje zaposlenika, članova uprave i vlasnika nisu reprezentacija!!!

Reprezentaciju čine i pokloni poslovnim partnerima, ukoliko se zbog prevelike vrijednosti ne mogu svrstati u neku drugu, povoljniju kategoriju.

Kod reprezentacije nema prava na odbitak pretporeza, a trošak je porezno priznat u visini 50% iznosa troška reprezentacije.

Pokloni

Pokloni poslovnim partnerima se mogu smatrati troškovima promidžbe ukoliko su istovremeno ispunjeni ovi uvjeti:

  • da se daju proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika,
  • da su ti proizvodi ili roba prilagođeni za promidžbene svrhe i s oznakom „nije za prodaju“ (napisana, nalijepljena ili na drugi način stavljena na proizvod);
  • da su proizvodi ili roba za promidžbene svrhe u manjim pakiranjima u kojima se uobičajeno ne prodaje, već služe za testiranje, kušanje i sl.;
  • da pojedinačna vrijednost (trošak nabave ili proizvodnje) nije veća od 160,00 kn (bez PDV-a).

Iznimno, ako se proizvodi koji imaju znak tvrtke daju za uporabu u prodajnom prostoru kupca, mogu se smatrati promidžbom i ako im je vrijednost veća od zakonom dopuštene.

Promidžbom se također može smatrati trošak koji nastaje kada se daju reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda ili drugog oblika reklame (rokovnici, čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično).

Promidžbenim poklonima smije se darivati u razumnim količinama. Konkretno, ista osoba ne smije biti darivana češće od jednom u tri mjeseca u suprotnom bi se trošak dara smatrao reprezentacijom. Navedeno povlači za sobom da treba voditi evidenciju darivanja, tj. bilježiti kome je i kada predan dar.

Davanje uzoraka

Besplatno davanje uzoraka kupcima ili potencijalnim kupcima ne smatra se isporukom dobara uz naknadu ako su ta dobra obilježena kao takva i predstavljaju vrstu robe koja je rezultat poslovanja poreznog obveznika ili je povezana s obavljanjem njegove djelatnosti, te ako se daju u razumnim količinama. Ukoliko ovi uvjeti nisu zadovoljeni, davanje uzoraka se sagledava kao reprezentacija.

Donacije i darovanja

Donacija može biti u novcu ili u naravi, tj. stvarima te za nju nema protuusluge. Donacija u stvarima naziva se darovanjem. Vrijednost donacije utvrđuje se u visini troška nabave.

Za donatora (darovatelja) donacija predstavlja trošak koji je porezno priznat do visine 2% u odnosu na ostvareni ukupni prihod u prethodnoj godini. Donacija mora biti dana u tuzemstvu, za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

Ne zaboravite nagraditi svoje djelatnike. Od 1. listopada 2022. vrijede nova pravila za neoporezive isplate. Vidi članak.

Na novčane donacije PDV se ne obračunava, a kod darovanja u stvarima, obveznik PDV-a, prilikom doniranja mora obračunati PDV na nabavnu vrijednost dara (kada kupujete nešto što ćete darovati, PDV ne priznajete i ukupni iznos je trošak darovanja).

Sponzoriranje

Sponzoriranje je davanje novca ili druge imovine uz uvjet protuusluge. Kod sponzoriranja se mora potpisati ugovor o sponzorstvu kojim se regulira odnos dviju strana. Primatelj sponzorstva dužan je izdati račun za izvršenu protuuslugu, a sponzor je dužan sačuvati dokaz o tome da je primatelj sponzorstva zaista izvršio uslugu. Ovakav se trošak priznaje u potpunosti kao trošak promidžbe i nema nikakve veze s tretmanom troška donacije.

Nagradne igre

Nagradne igre se organiziraju u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara, pri čemu se priređivač nagradne igre obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili u uslugama, a da se pritom od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje. Nagradne igre su trošak promidžbe proizvoda i usluga uz pravo na odbitak pretporeza, a sukladno propisima, fond nagrada ne smije prijeći iznos od 1.000.000,00 kn po nagradnoj igri. Što se tiče prethodno navedenih propisa, nagradnom igrom ne smatraju se društvene igre znanja (različiti kvizovi),  kao ni razne vrste natjecanja u kojima se nagrade dijele ovisno o rezultatu ili temeljem odluke, a koje često susrećemo na različitim portalima i društvenim mrežama.

Slične teme:

https://mentorica.biz/aktualno/porezne-promjene-za-poduzetnike-u-2020-175/

Tekst pripremila: Dijana Vidović Obadić, DD ekspert

Photo: Pixabay