Što je neto obrtni kapital i zašto je važan?

Jedan od pokazatelja uspješnosti tekućeg poslovanja, zasigurno je i neto obrtni kapital. Pokazuje nam koliko je poduzeće likvidno u datom trenutku.

Formula za izračun glasi:

neto obrtni kapital = kratkotrajna imovina – kratkoročne obveze

U praksi se još naziva neto radni kapital, a predstavlja likvidnost te ukazuje financijsku stabilnost tvrtke. Daje nam informaciju o tome da li kratkotrajna imovina pokriva kratkoročne obveze. Laički rečeno, daje nam odgovor na pitanje "Kad bi u jednom trenutku sve obaveze trebalo podmiriti tj. pokriti imovinom, bi li poduzeće ostalo likvidno?" Također daje nam informaciju koliko "prostora" poduzeće ima za širenje poslovanja i jačanje svojih kapaciteta, ulaganje u napredak itd.

Što je kratkotrajna imovina?

Kratkotrajna imovina je obrtna, tekuća, cirkulirajuća imovina, imovina za koju se očekuje da bude pretvorena u novac u roku jedne godine ili tijekom jednog poslovnog ciklusa, ovisno o tome koje je razdoblje duže. Sadržava zalihe, kratkotrajna potraživanja, brzounovčivu financijsku imovinu i novac.

U kratkotrajnu imovinu ulaze

Zalihe

 • Sirovine i materijal
 • Proizvodnja u tijeku
 • Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi
 • Gotovi proizvodi
 • Trgovačka roba
 • Predujmovi za zalihe
 • Ostala imovina namijenjena prodaji
 • Biološka imovina

Kratkoročna potraživanja

 • Potraživanja od povezanih poduzetnika
 • Potraživanja od kupaca
 • Potraživanja od sudjelujućih podu...
 • Potraživanja od zaposlenika i čla...
 • Potraživanja od države i drugih i. 
 • Ostala potraživanja

Kratkotrajna financijska imovina

 • Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
 • Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
 • Sudjelujući interesi (udjeli)
 • Ulaganja u vrijednosne papire
 • Dani zajmovi, depoziti i slično
 • Vlastite dionice i udjeli
 • Ostala financijska imovina
 • Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

i naravno, novac u banci i blagajni, kao najlikvidniji dio imovine.

Ako trebate svjež novac, odlična prilika je iskoristiti HAMAG BICRO zajam za obrtna sredstva. Kamate već od 0.5% Za više info šaljite mail.

S druge strane nalaze se kratkoročne obaveze i u njih ulaze:

Kratkoročne financijske obveze

 • Obveze za zajmove, depozite i slično
 • Obveze prema bankama i drugim finnacijskim institucijama
 • Obveze po vrijednosnim papirima
 • Obveze s osnove udjela u rezultatu

Kratkoročne poslovne obveze 

Visina neto obrtnog kapitala dakako ovisi o djelatnosti kojom se poduzeće bavi te trajanju poslovnog ciklusa od sirovine do naplate gotovog proizvoda. Neke djelatnosti brzo pretvaraju proizvod u novac, a nekima su za to potrebni mjeseci, pa čak i koja godina. Usporedite trgovačku djelatnost s brodarskom i bit će jasnije.

Za više informacija u području računovodstva i financije pročitajte i ostale članke u rubrici Računovodstvo i financije.