Što očekuje poduzetnike zbog uvođenja eura?

Jedna od glavnih tema u javnosti ove godine je uvođenje eura u Republici Hrvatskoj što će zakonski stupiti na snagu u siječnju 2023. Što kaže Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i što očekuje poslovne subjekte u razdoblju dvojnog iskazivanja te dvojnog opticaja, doznajte u tekstu.

Najosnovnije informacije o uvođenju eura

U postupku uvođenja eura primjenjuju se 6 načela: načelo zaštite potrošača (potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden kao službena valuta u Hrvatskoj), načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena (pri uvođenju eura ne smiju se povećati cijene robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga), načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, načelo učinkovitosti i ekonomičnosti te načelo transparentnosti i informiranosti. Povući će se novčanice i kovanice valute kuna te istovremeno pustiti potrebne količine valute euro u opticaj. Zamjena kuna u euro odvijat će se po fiksnom tečaju konverzije bez troška za građane i poduzeća te uz mjere nadzora i prevencije aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma. Fiksni tečaj konverzije kune u euro je 1 euro = 7,53450 kuna.

Pravila za preračunavanje i zaokruživanje

Novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati preračunavaju se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Pri preračunavanju i zaokruživanje primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Obveznik plaćanja dužan je prije plaćanja iznosa novčane kazne i novčane obveze odnosno drugih novčanih iskaza vrijednosti u kuni izrečenih prije razdoblja dvojnog iskazivanja, a koji nisu izvršeni, preračunati te iznose u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena

Zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte započinje 5. rujna 2022. i traje do 31. prosinca 2023. Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima, a cilj te mjere je prevencija neopravdanog rasta cijena. Poslovni subjekt, kreditna institucija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, kreditna unija, drugi vjerovnik sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje, Hrvatska banka za obnovu i razvitak i pružatelj financijskih usluga imaju obvezu dvojnog iskazivanja prema potrošačima u Hrvatskoj. Također, poslodavac kao i tijelo javne vlasti prilikom dostave isprave o isplati plaće i drugih iznosa koji se isplaćuju radniku, naručitelj u ugovoru o djelu i u autorskopravnom ugovoru, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili drugi subjekt koji dostavlja obavijest o mirovinskim primanjima imaju obvezu dvojnog iskazivanja. Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore (ponude), predujmove, račune i slične dokumente između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog poslovnog subjekta, razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno dostavljati javnim tijelima.

Ako dođe do opravdane promjene cijene u kuni u periodu od 05.09.2022. do 31.12.2022. cijena u kuni se mijenja, nova utvrđena cijena preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ako dođe do opravdane promjene cijene u euru nakon 01.01.2023. cijena u euru se mijenja, nova utvrđena cijena preračunava u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Prilikom formiranja cijena poslovni subjekti prije i poslije uvođenja eura uvijek mogu zaokružiti cijenu na niže.

Poslovni subjekt dužan je u razdoblju dvojnog iskazivanja pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Način na koji će dvojni iznosi biti prikazani na računu ostavlja se na izbor poslovnom subjektu. PDV na računu nije potrebno dvojno iskazati.

Poslovni subjekt dužan je u razdoblju dvojnog iskazivanja dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona:

 • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi
 • na internetskoj stranici
 • u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu
 • u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju
 • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge
 • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga
 • putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Iznimno, dvojno iskazivanja cijene robe i usluge ne odnosi se na oglašavanje putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja.

Iznimno, obveza dvojnog iskazivanja cijene ne odnosi se na:

1. poslovni subjekt kada prodaje robu i pruža uslugu na neki od sljedećih načina:

a) putem automata

b) na štandu i klupi na tržnici na malo

c) na štandu i klupi izvan tržnice na malo

d) na štandu i klupi unutar trgovačkog centra i ustanove

e) putem kioska

f) pokretnom prodajom

g) u proizvodnom objektu obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstava i u objektu privatnog iznajmljivača koji pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu

h) u proizvodnom objektu pravne ili fizičke osobe koja posjeduje povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama

i) prigodnom prodajom na sajmu, izložbi i slično

j) u spremištu, trapilištu i slično koji prodaje poljoprivredni sadni materijal

2. pojedine oblike iskazivanja cijena gdje bi dvojno iskazivanje uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnom subjektu, kao što su:

a) totem benzinske postaje, fiksni panel i ostali fiksni stupovi s iskazanom cijenom, agregat i električna punionica

b) TV sučelje u svrhu prodaje usluge

c) zaslon blagajne i samoposlužni uređaj za prodaju robe i usluge

d) kupon za popust i kupon u vrijednosti vraćene robe

e) uređaj za samoočitavanje cijene u trgovini

f) igre na sreću

g) zabavne igre

h) iznos cijene zrakoplovne karte

i) iznos cijene na vagi i naljepnica s vaganom cijenom

j) taksimetar.

Poslovni subjekt nije dužan dvojno iskazivati cijenu i drugi novčani iskaz vrijednosti:

 • povratne naknade na ambalaži
 • povratne naknade ambalaže koje su vidljive na automatiziranom uređaju za preuzimanje otpadne ambalaže
 • cijenu otisnutu na knjizi i drugoj periodičkoj publikaciji
 • vrijednost i iznos koji se naznačuje na pošiljci i uputnici
 • vrijednost otisnutu na državnom biljegu
 • vrijednost otisnutu na poštanskoj marki i frankiranoj marki odnosno drugoj odgovarajućoj oznaci o plaćenoj poštarini
 • vrijednost iskazanu za unaprijed plaćenu elektroničku komunikacijsku uslugu
 • vrijednost i iznos koji se navodi na nalogu za plaćanje izdanom na temelju računa ili drugog pojedinačnog akta odnosno temeljem istaknute cijene
 • vrijednost iskazanu na kartici za javnu telefonsku govornicu
 • vrijednost otisnutu na ambalaži SIM kartice
 • vrijednost otisnutu na poklon kartici i vrijednosnoj kartici
 • cijenu otisnutu na ulaznici
 • cijenu otisnutu na karti za uslugu putničkog prijevoza
 • vrijednost na dokumentu koji se izdaje sukladno EU normi i propisanoj XML shemi.

Dvojno iskazivanje prilikom prodaje putem internet trgovine obuhvaća:

 • iskazivanje cijena na početnoj stranici, ali samo ako je već na početnoj stranici istaknuta određena roba koja se potrošaču nudi po određenoj cijeni, a koju klikom na tu robu potrošač može spremiti u košaricu
 • iskazivanje cijena na prikazu samog proizvoda, ali samo u slučaju da se prikazani proizvod može kupiti na određenom web-shopu (ako se radi samo o informativnom prikazu robe bez mogućnosti kupnje, nije potrebno istaknuti cijenu)
 • iskazivanje ukupnog iznosa na računu
 • iskazivanje cijena prilikom prikaza sugeriranih proizvoda s obzirom da se na navedeni način potrošaču nudi i sugerira kupnja točno određene robe kao posljedica potrošačevog odabira ili pretraživanja nekih drugih artikala/robe
 • iskazivanje ukupnog iznosa košarice
 • prikaz iznosa koji će potrošač trebati platiti
 • iskazivanje ukupnog iznosa na potvrdi narudžbe.

U razdoblju dvojnog poslodavac je dužan dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Iznimno, za putni nalog ne postoji obveza dvojnog iskazivanja.

U razdoblju dvojnog iskazivanja naručitelj je dužan u ugovoru o djelu i u autorskopravnom ugovoru dvojno iskazati ukupan iznos koji će biti isplaćen izvršitelju uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

U razdoblju dvojnog iskazivanja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili drugi isplatitelj mirovine dužan je na obavijesti o mirovinskim primanjima dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen umirovljeniku uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Dvojni opticaj

Razdoblje dvojnog optjecaja traje 14 dana od dana uvođenja eura. Započinje danom uvođenja eura u 00:00 sati i završava zaključno s četrnaestim danom u 24:00 sata. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja dužan je za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura. Iznimno, kada primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja u trenutku plaćanja dužan je u jednoj transakciji prihvatiti do najviše 50 kovanica kune i odgovarajući broj novčanica kune primjenjujući propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini. Iznimke od primjene pravila postupanja tijekom razdoblja dvojnog optjecaja su:

 • automati za igre na sreću
 • automati za zabavne igre i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga mogu koristiti gotov novac kune ili gotov novac eura tijekom razdoblja dvojnog optjecaja
 • bankomati i drugi samoposlužni uređaji u bankovnom poslovanju kod isplate od dana uvođenja eura isključivo koriste gotov novac eura
 • mjenjač ne može primati i vraćati gotov novac kune pri prodaji stranoga gotovog novca tijekom razdoblja dvojnog optjecaja.

NAJVAŽNIJE!

 • fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna
 • zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte: 5. rujna 2022. - 31. prosinca 2023.
 • razdoblje dvojnog optjecaja traje 14 dana od dana uvođenja eura
 • naglasak je na zaštiti potrošača prilikom uvođenja eura kao službene valute

 

Photo: Unsplash